kiito 2017 spring collection

170207_nasu_S_004

hair&make / chio nasu

photo / so hasegawa