kiito 2017 spring collection

170207_kato_S_005

hair / takayuki lato

make  / chio nasu

photo so hasegawa